Stichting Begraafplaats Twijzelerheide 

 


als bedoeld in artikel 22 van het reglement van de “STICHTING BEGRAAFPLAATS TWIJZELERHEIDE”

Terzake van het gebruik van de begraafplaats alsmede voor de diensten en vergunningen, die in verband daarmee door het bestuur van de stichting worden verleend, worden de volgende tarieven in rekening gebracht (houdt hierbij eventueel rekening met de toelichting gegeven na punt 8 van deze tarievenlijst).

Om redenen van technische aard, zoals ruimte gebrek, afvoer van grond e.d., milieu-aspecten is door het Stichtingsbestuur besloten, behoudens reeds eerder gedane toezeggingen, het plaatsen van een grafkelder niet meer toe te staan. 

1.

Voor het verlenen van het uitsluitend recht (art. 12 en 13) tot het doen begraven en begraven houden van wordt geheven: voor een periode van tenminste 20 jaar, voor zover de bijdrage voor de vijfjaarlijkse herziening wordt betaald

€ 

750,00

***

2.

Voor het verlenen van het uitsluitend recht (art. 12 en 13) tot het huren van een nis in een urnenmuur wordt geheven: voor een periode van tenminste 10 jaar, voor zover de bijdrage voor de vijfjaarlijkse herziening wordt betaald

500,00


***

3.

a. Voor het begraven van een stoffelijk overschot

550,00

***


b. Voor het plaatsen van een asbus in de urnenmuur

   (bij gelijktijdige bijzetting van 2 asbussen wordt éénmaal het tarief in rekening gebracht)

150,00

***


c. Extra kosten voor plaatsing van een asbus in een urnenkelder

350,00

***

4.

Voor het afgeven van een vergunning (art. 19) voor het plaatsen of vernieuwen van grafbedekkingen 

25,00


5.

1. Voor het inschrijven en overboeken van eigen graven c.q. nis urnenmuur in een daartoe bestemd register      wordt geheven

  75,002. Idem voor echtgenoot of levenspartner


nihil 3. Voor het lichten van een asbus in urnenkelder wordt geheven

300,004. Voor het ruimen van een graf/kelder op verzoek van de belanghebbende wordt geheven

1.250,00


6.

Voor het luiden van de klok

35,00


7.

Voor het gebruik van de baar voor NIET leden van de begrafenisvereniging "Gedenk te Sterven" te Twijzelerheide

100,00


8.

Herziening grafregister (eens per 5 jaar) enkel graf/nis urnenmuur

60,00       

 

*** Voor personen geen lid zijnde van de begrafenisvereniging ‘Gedenk te sterven’ te Twijzelerheide of personen niet wonende in de dorpen Twijzelerheide, Zwagerbosch of De Westereen (gedeelte ten zuiden van de spoorlijn Leeuwarden - Groningen) is door het bestuur een toeslagpercentage vastgesteld van 100% voor de tarieven vermeld onder de punten 1, 2 en 3.  De hierna te noemen tarieven zijn dan vervolgens van toepassing:   

      Nr. 1     €  1.500,00    Nr. 2  € 1.000,00    Nr. 3 a   € 1.100,00     nr. 3 b   € 300,00    nr. 3 c  € 700,00         

 

deze tarievenlijst vervangt alle voorgaande tarievenlijsten

 

Aldus vastgesteld door het bestuur van de stichting te Twijzelerheide, 27 september 2023